VILKÅR FOR ANVENDELSE AF CANON BUSINESS ID

Vilkår for anvendelse ("vilkårene") er en bindende aftale mellem Canon Europa N.V. (Virksomhedsregistreringsnummer: 33166721; Momsnummer: NL005916343B01, Kontaktadresse: www.canon-europe.com) ("Canon") og den juridiske person, der anmoder om en Business ID-konto ("Virksomhed", "du" eller "din") og Virksomhedskonto for en organisation, der regulerer din brug af "Business ID", som defineret i Artikel 1 herom.

Canon forbeholder sig ret til når som helst at ændre vilkårene efter eget skøn. Når vilkårene ændres, vil Canon offentliggøre de ændrede vilkår på sin portalwebside og underrette dig om sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, kan du slette din Business ID-konto.

1. Definition af Business ID

"Business ID" er din konto, der gør det muligt for dig at bruge en række forskellige Canon-websider, -apps, -platforme og -tjenester ("Tjenester"). Tjenesterne kan have deres egne vilkår for anvendelse, som du skal acceptere separat.

2. Virksomhedskonto

2.1. Ved at oprette en Business ID-konto erklærer du, at (i) den person, der handler på vegne af virksomheden, har bemyndigelse til at oprette en virksomhedskonto for et firma, (ii) til at binde virksomheden, (iii) at virksomheden har alle nødvendige rettigheder, beføjelser og bemyndigelse til at indgå, opfylde sine forpligtelser i henhold til og tildele rettigheder og tilladelser i aftalen, og (iv) virksomheden er en kvalificeret enhed. "Kvalificerede enheder" omfatter alle former for virksomheder (f.eks. selskaber, partnerskaber, enkeltmandsvirksomheder og kooperativer) alle former for statslige enheder (centrale, lokale og kvasi-statslige enheder, offentlige institutioner såsom offentlige skoler og hospitaler) og alle former for non-profit organisationer. Den person, der opretter en konto på vegne af Virksomheden, tildeles rollen som Superbruger.

2.2. Der oprettes en virksomhedskonto for din organisation. du kan give andre tilladelse til at oprette en brugerkonto, der er knyttet til din virksomhedskonto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der sker under din virksomhedskonto og eventuelle tilknyttede brugerkonti, og skal sikre, at dine brugere overholder politikken for acceptabel brug og denne aftale. Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden for de adgangskoder, der er knyttet til din virksomhedskonto og dine brugerkonti. Hvis du mener, at en uautoriseret person har adgang til din adgangskode, din Business ID-konto eller en tilknyttet brugerkonto, skal du straks kontakte os og ændre eventuelle kompromitterede adgangskoder.

2.3. Ved registrering skal du give os visse virksomhedsrelaterede opdaterede oplysninger, herunder dit fulde navn, funktion/rolle, firma/organisation og medarbejders e-mailadresse, som alle skal være nøjagtige, sandfærdige og opdaterede. Vi bekræfter dine registreringsoplysninger og udsteder en adgangskode til dig. Vi forbeholder os ret til at nægte oprettelse af din konto uanset årsag.

2.4. Canon forventer, at du indtaster de nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger, som vi har brug for, herunder din e-mailadresse og adgangskode. Du må ikke bruge en e-mail-adresse, som du ikke har tilladelse til at bruge, og som Canon ikke kan kontakte dig på. Canon er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab, som du måtte lide, hvis du indtaster forkerte oplysninger eller glemmer at opdatere dem.

2.5. Du alene er ansvarlig for at bevare fortroligheden af din adgangskode. Uanset andet heri forbeholder vi os ret til at forfølge alle krav mod dig og enhver bruger af din konto. Din konto er kun gyldig, når du er ansat i den organisation, der er angivet i din oprindelige registreringsansøgning. Du kan ikke få adgang til din konto med det samme, når organisationen er blevet opsagt.

2.6. Du skal underrette os så hurtigt som muligt (i), hvis du får adgang til oplysninger, som du ikke på rimelig vis mener, at du på grund af din funktion/rolle/virksomhed/organisation har adgang til og/eller (ii), hvis du bliver opmærksom på, at en person i din virksomhed/organisation har fået adgang til oplysninger, som du ikke på rimelig vis mener, at vedkommende på grund af sin funktion/rolle har adgang til.

3. Roller og tilladelser

3.1. Superbrugertilladelser omfatter, men er ikke begrænset til, administration af virksomhedskontooplysninger, oprettelse/invitation/deaktivering/nulstilling af adgangskode til brugerkonti, godkendelse/afvisning af anmodninger og brug af rettigheder, godkendelse/afvisning af tilbud, administration af abonnementer og adgang til tjenester og andre.

3.2. Adgang til tjenester/stillinger gives til en virksomhed som helhed, ikke specifikke brugere, og vil automatisk gælde for superbrugere.

3.3. Superbruger kan tildele/fjerne adgang til tjenester for brugere. Den kan være lig med eller mindre end virksomheden har, men aldrig mere.

Brugertilladelser omfatter, men er ikke begrænset til, visning af virksomhedskontooplysninger, anmodning om brug af rettigheder.

4. Virksomhedsoplysninger

Vi kræver, at du angiver oplysninger om din organisation, så vi kan bekræfte virksomhedsstatus, om dig og brugerne for at få adgang til og bruge virksomhedskonto. Du skal sikre, at alle oplysninger, du giver os, altid er nøjagtige og fuldstændige. Vi kan bruge og dele oplysninger, du angiver (f.eks. din organisations navn, adresse, momsnummer) med andre i din organisation og tredjeparter for at bekræfte nøjagtigheden af disse oplysninger og din berettigelse til at bruge virksomhedskonto eller visse tjenester (f.eks. for at bekræfte, at du har en gyldig licens, certificering eller legitimationsoplysninger, hvor det er påkrævet).

5. Betalingsbetingelser og kreditgrænse

Når du opretter en virksomhedskonto for dit firma, kan du vælge den foretrukne betalingsmetode. Hvis du vil ændre dette senere, skal du kontakte Canon-support på https://www.canon.dk/contact_us/

Ved validering af din virksomheds virksomhedskonto kan der angives en kreditgrænse, og du vil blive informeret herom. Kreditgrænsen kan ændres når som helst uden forudgående meddelelse.]

6. Personlige data

Canon vil bruge dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Canons fortrolighedserklæring for virksomhedskunder https://www.canon.dk/privacy/privacy-notice/

7. Canons opsigelse af konto

Canon kan når som helst opsige din konto til Business ID uden forudgående varsel, hvis:

(1) du ikke overholder disse vilkår og/eller servicebetingelserne

(2) en domstol, et regeringsorgan, et kompetent kontrolorgan eller et andet officielt organ anmoder herom i overensstemmelse med love eller administrative bestemmelser

(3) der er uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer som følge af eller i forbindelse med Business ID og/eller tjenesten

(4) Canon ikke kan kontakte dig via din registrerede e-mail-adresse eller

(5) Canon finder din brug af Business ID og/eller tjenesten upassende af en eller anden grund.

I tilfælde af opsigelse af din konto vil du ikke kunne bruge hele eller en del af Business ID og/eller tjenesten. Canon er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle skader eller tab, som du eller tredjeparten måtte lide på grund af en sådan opsigelse og manglende tilgængelighed af hele eller en del af Business ID og/eller tjenesten.

8. Din annullering af kontoen

Du kan til enhver tid annullere din konto i henhold til den procedure, der er angivet af Canon.

9. Forbudte aktiviteter

Du accepterer, at du ikke vil bruge Business-id'et til:

(1) at behandle indhold, der er ulovligt, chikanerende, truende, skadeligt, skadevoldende, ærekrænkende, injurierende, krænkende, voldeligt, obskønt, vulgært, krænker andres privatliv, hadefuldt, racistisk eller etisk anstødeligt eller på anden måde anstødeligt;

(2) at foretage handlinger, der overtræder love, bestemmelser, retningslinjer, regler, bestemmelser, traktat eller den offentlige orden

(3) at overtræde ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder

(4) at overtræde privatlivets fred eller andre juridiske eller moralske rettigheder tilhørende en anden person

(5) at behandle pornografiske billeder, børnepornografi, billeder af børnemishandling eller andre lignende billeder

(6) at behandle information, der tilskynder til krig, racediskrimination, religiøs forfølgelse, menneskehandel, prostitution, vold, brutalitet eller stofmisbrug

(7) at konstruere, udvikle eller fremstille masseødelæggelsesvåben eller foretage terrorhandlinger eller andre militære handlinger;

(8) at foretage handlinger i forbindelse med forbrydelser såsom hindring af virksomhedsudøvelse eller svig;

(9) at forfølge, chikanere, true eller skade en anden

(10) at udgive sig for at være en anden person eller enhed eller på anden måde misrepræsentere din tilknytning til en anden person eller enhed

(11) at behandle virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er beregnet til at skade, forstyrre eller begrænse den normale drift af Business ID

(12) at overtræde sikkerheden for Business ID ved hjælp af hacking, adgangskodehacking eller andre metoder

(13) at forstyrre eller afbryde Business ID eller servere eller netværk, der anvendes til at levere Business ID, eller politikker, krav eller regler for netværk, der anvendes til at levere Business ID, eller

(14) at deltage i andre handlinger, som Canon finder upassende.

10. Ansvarsfraskrivelse for garanti

BUSINESS ID OG DEN SOFTWARE, DER SKAL BRUGES TIL BUSNESS ID, LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIGT". CANON FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MED HENSYN TIL TILVEJEBRINGELSE OG DRIFT AF BUSINESS ID OG DEN SOFTWARE, DER SKAL BRUGES TIL BUSINESS ID. BRUGEN AF BUSINESS ID OG DEN SOFTWARE, DER SKAL BRUGES TIL BUSINESS ID, SKER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER FULDT ANSVARLIG FOR ALLE SKADER ELLER TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF BUSINESS ID OG DEN SOFTWARE, DU SKAL BRUGE TIL BUSINESS ID, OG CANON ER IKKE ANSVARLIG FOR DEM.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER CANON SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT BRUG ELLER ET BESTEMT FORMÅL, KOMPATIBILITET MED BUSINESS ID MED BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON GIVER INGEN GARANTI FOR, AT (1) BUSINESS ID VIL OPFYLDE DINE KRAV, (2) DIN BRUG AF BUSINESS ID VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG ELLER SIKKER, ELLER (3) FEJL I BUSINESS ID VIL BLIVE RETTET. DESUDEN GARANTERER CANON IKKE FOR RESULTATET AF DIN BRUG AF BUSINESS ID MED HENSYN TIL NØJAGTIGHED OG PÅLIDELIGHED.

11. Begrænsning af erstatningsansvar

Du må kun bruge Business ID efter at have forstået og accepteret, at der på grund af begrænsninger i den sikkerhed, der anvendes af Business ID, ikke kan garanteres sikkerhed for Business ID ved din brug af Business ID. Canon er ikke ansvarlig over for dig for sådan usikkerhed eller tilknyttede konsekvenser.

I DET OMFANG DET ER TILLADT AF DEN GÆLDENDE LOV, KAN CANON IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTJENING, GOODWILL, BRUG, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE ELLER ANDRE TAB, SELVOM CANON ER BLEVET RÅDGIVET ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED BUSINESS ID, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE BUSINESS ID, UANSET OM SÅDANNE SKADER ER BASEREDE PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT, LOV ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI.

12. Udelukkelse fra ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Visse jurisdiktioner tillader muligvis ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsning af ansvar for visse skader. Som sådan gælder sådanne udelukkelser eller begrænsninger i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

13. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Canon, dets datterselskaber, associerede selskaber og underleverandører skadesløse for og mod alle krav, forpligtelser, skader, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med din (eller andre, der bruger din konto) brug af Business ID eller din (eller andres, der bruger din konto) overtrædelse af vilkårene.

14. Ændring, suspendering, tildeling og opsigelse af Business ID

Canon forbeholder sig ret til at ændre, suspendere, tildele til en tredjepart eller opsige Business ID samt retten til når som helst at tilføje, ændre eller opsige tjenesterne efter eget skøn uden forudgående varsel til dig. Canon er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab, som du eller en tredjepart pådrager sig som følge af ændring, suspension, tildeling eller ophævelse af Business ID.

15. Videregivelse

Canon kan videregive oplysninger, som Canon modtager via Business ID, hvis dette kræves af en domstol, et offentligt organ, en kompetent tilsynsmyndighed eller en anden statslig myndighed i den relevante jurisdiktion. Canon er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab, du måtte pådrage dig som følge af sådanne oplysninger.

16. Servicekommunikation

Du accepterer, at du modtager servicemeddelelser fra Canon via e-mailwebside.

17. Ingen frafaldelse

Canons manglende evne til at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i disse vilkår udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser.

18. Vilkårenes uafhængighed

Hvis nogen del af vilkårene erklæres ugyldige eller uden retskraft, accepterer du, at en sådan del skal fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, så den afspejler Canons og din oprindelige hensigt, og at den ikke påvirker gyldigheden eller retskraften af andre vilkår eller rettigheder, som forbliver i kraft.

19. Overlevelse

Uanset ophør af din brug af Business ID, forbliver vilkårene fuldt gældende.

20. Gældende lovgivning og jurisdiktion

I det omfang det er tilladt i henhold til loven, er vilkårene underlagt lovgivningen i England og Wales, og alle retssager, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med vilkårene eller din brug af Business ID, skal indbringes for den ikke-eksklusive jurisdiktion ved domstolene i England og Wales.

21. Hele aftalen

Vilkårene udgør sammen med Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for erhvervskunder hele aftalen og forståelsen mellem dig og Canon angående Business ID.

22. Kontakt Canon

Kontakt Canon, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse Vilkår for anvendelse fra følgende Canon-webside: https://www.canon.dk/contact_us/