Support til forbrugerprodukter

  Feedback

  Venligst hjælp os med at forbedre vores service ved at gennemføre en kort undersøgelse ud fra din oplevelse af

  Deltag i vores undersøgelse

  Nej tak

  Oplysninger om Canon European Warranty System

  I tilfælde af at der forekommer fejl på et Canon-produkt, er vores kunder omfattet af Canons European Warranty System (EWS), som sikrer, at fejlen løses uden beregning i en begrænset periode efter købet (vilkår og betingelser er gældende).

  EWS består af to forskellige servicetilbud. Hvilket af de to der gælder for dig afgøres af, hvor du bor, og hvilket produkt du har købt.

  Return To Base EWS:
  For de fleste forbrugerprodukter fra Canon gælder Return To Base EWS. Hvis et produkt får en fabrikationsfejl i garantiperioden skal det returneres til et autoriseret Canon-servicecenter, hvor det vil blive repareret uden beregning af Canon-autoriserede teknikere. Dit produkt vil blive returneret til dig, når reparationen er udført.

  On-Site EWS:
  For udvalgte Laser- og Inkjetprodukter (i udvalgte lande) tilbydes en On-Site-service. Der henvises til vilkår og betingelser for On-Site-service nedenfor, hvor du kan se en liste over produkter der dækkes af denne service.

  Hvis et kvalificeret produkt får en fabrikationsfejl i garantiperioden, vil der blive ydet garantiservice på stedet på en af følgende måder:

  • Onsite Repair (via tekniker)
  • Onsite Exchange (via kurer)

  Hvis On-Site-vilkår og betingelser ikke er anført nedenfor, er vores On-Site-service ikke tilgængelig i dit land. I dette tilfælde gælder kun Return To Base-garantien.

  Vilkår og betingelser

  Se alle vilkår og betingelser for alle garantityper ved at klikke på det relevante garantitilbud nedenfor -

  Almindelige EWS Betingelser

  Canon og medlemmerne af EWS garanterer, at produktets hardware fungerer fejlfrit i garantiperioden. Konstateres der fejl i hardwaren i løbet af garantiperioden, vil reparation blive udført uden beregning af et autoriseret Canon servicecenter i et af de lande, som er medlem af EWS.

  Denne Tilbageleveringsservice gælder for Canon-produkter, der er bestemt for og købt i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz.

  EWS garantireparation foretages mod forevisning af dette garantikort sammen med gyldig faktura/nota udstedt til kunden af forhandleren. Garantikortet skal være udfyldt med (a) købers navn, (b) forhandlers navn og adresse, (c) model og serienummer, såfremt dette er angivet på produktet, og (d) købsdatoen for produktet. Canon forbeholder sig ret til at nægte garantireparation, hvis disse oplysninger er ufuldstændige, fjernet eller ændret efter kundens oprindelige køb af produktet hos forhandleren. Canon forbeholder sig endvidere retten til, i stedet for at reparere det fejlbehæftede produkt, at ombytte det fejlbehæftede produkt med et andet product, der har samme eller bedre kvalitet som det fejlbehæftede produkt uden den aktuelle fejl.

  1. Garantiperiode

  Denne garanti er gældende i 1 år fra kundens købsdato (3 år for projektorer og 90 dage for projektorlamper). Købsdatoen skal fremgå af ovennævnte documenter.

  2. Udførelse af garantireparation

  Garantireparation udføres af autoriserede Canon servicecentre. Omkostninger i forbindelse med transport af produktet til og fra Canon servicecentret afholdes af kunden. Hvis produktet bringes til et land, som ikke er dækket af det europæiske garantisystem, og som ikke anerkender garantikortet, skal produktet for at være omfattet af garantien returneres til det land, i hvilket produktet blev købt.

  3. Medlemmer af EWS

  For fuldstændig information om den garanti, der tilbydes i de enkelte lande, kontakt venligst den pågældende EWS medlem.

  4. Begrænsninger

  Canon og medlemmer af EWS yder ikke garanti for følgende:
  – Periodiske eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af dele som følge af normal slitage.
  – Forbrugsstoffer.
  – Software af enhver art.
  – Dele der slides (f.eks. videohoveder og styrevalser) samt forbrugsstoffer og tilbehør (f.eks. batterier og optagemedier (herunder men ikke begrænset til DVD, hukommelseskort og aftagelig HDD), der bruges sammen med dette produkt, er ikke omfattet af denne garanti.
  – Fejl opstået som følge af modifikationer foretaget af andre end de af Canon autoriserede servicecentre.
  – Omkostninger, som Canon servicecentre pådrager sig i forbindelse med enhver form for tilpasning eller modifikation af et produkt, der er nødvendig for at opfylde lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer, eller andre omkostninger i forbindelse med justering af produktet som følge af specifikationer, der er ændret efter leveringen af produktet.
  – Skade opstået som følge af, at et produkt ikke er i overensstemmelse med lokale standarder eller specifikationer i andet land end købslandet.

  Garantien bortfalder, hvis skade eller fejl er forårsaget af:
  – Fejlagtig brug, overdreven brug eller håndtering eller betjening af produktet på en måde, der er i uoverensstemmelse med instruktionerne indeholdt i bruger- eller operatørmanualerne og/eller relevante brugerdokumenter, inklusiv, men ikke begrænset til, forkert opbevaring, fald eller kraftige stød.
  – Korrosion, snavs, vand eller sand.
  – Reparationer, modifikationer eller rensning foretaget af andre end de af Canon autoriserede servicecentre.
  – Skader, som er direkte forårsaget af brug af reservedele, software eller forbrugsstoffer (som f.eks. blæk, papir, toner eller batterier), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit dedikerede Canon-produkt bør fremgå af emballagen, men sikres, når der anvendes originale Canon-reservedele, -software eller -forbrugsstoffer, da de er blevet testet. Venligst kontrollér for kompatibilitet inden brug.
  – Tilslutning af produktet til udstyr, der ikke er godkendt for tilslutning af Canon.
  – Utilstrækkelig emballering af produktet ved fremsendelse til autoriseret Canon servicecenter.
  – Utilstrækkelig ventilation.
  – Ulykker, naturkatastrofer eller andre årsager, som Canon ikke er herre over, omfattende (men ikke begrænset til) lynnedslag, vand, ild, offentlige uroligheder og anden force majeure.

  5. Andet

  Garantireparation kan blive forsinket, hvis den foretages uden for det oprindelige købsland, som følge af at produktet endnu ikke sælges i det pågældende land eller sælges i en lokalt tilpasset udgave. Følgelig er det muligt, at visse reservedele til produktet ikke er på lager i reparationslandet.

  Det er kundens ansvar at tage backup og gemme enhver form for software filer og programmer før reparation og at genoprette disse efter udført reparation.

  Canon fralægger sig ethvert ansvar for erstatningskrav, der ikke specifikt er nævnt i denne garanti, herunder men ikke begrænset til tab af optagemedier, tab af data osv. Ved indsendelse af produktet til service under garantien skal produktet pakkes forsvarligt og forsikres, og kvittering samt garantibevis, instrukser vedrørende reparationen og evt. det optagemedie, hvorpå billeder optaget med produktet er gemt, skal vedlægges.

  Denne garanti indskrænker ikke kundens lovmæssige rettigheder ifølge national lovgivning, og heller ikke kundens rettigheder overfor forhandleren i forbindelse med salgs-/købskontrakten. I tilfælde af, at der ikke findes national lovgivning inden for området, er denne garanti kundens eneste retsmiddel, og hverken Canon, datterselskaber af Canon, eller medlemmer af EWS kan drages til ansvar for direkte tab eller følgeskader i forbindelse med misligholdelse af noget andet garantitilsagn vedrørende produktet, hvad enten tilsagnet foreligger skriftligt eller er afgivet på anden måde.

  Serviceplan for onsite-garanti (Laser- og inkjetprodukter)

  Klik her for at se alle berørte modeller.

  Tak for dit køb af dette Canon Office-produkt. Hvis du får brug for at anvende din onsite-garanti for dette produkt, gælder nedenstående vilkår og betingelser. Din onsite-garanti gælder 1 år fra den oprindelige købsdato for dit nye Canon Office-produkt.

  I overensstemmelse med denne garanti er du berettiget til at modtage support fra Canon som beskrevet herunder. Bemærk, at den service, der bliver ydet i overensstemmelse med onsite-garantien er underlagt de betingelser, som er angivet heri. Bemærk, at denne onsite-garanti gælder sammen med andre garantier fra Canon, som du har for det pågældende produkt samt eventuelle lovmæssige rettigheder, som du måtte have som forbruger under gældende lokal lovgivning.

  Denne onsite-garanti gælder for bestemte Canon Office-produkter, der er bestemt for og købt i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz.

  Canon garanterer, at hardwaren i dette produkt er i funktionsduelig stand i hele garantiperioden. Hvis hardwaren viser sig at være defekt inden for garantiperioden, vil der blive ydet "onsite-service" på din registrerede placering inden for Området (som defineret nedenfor).

  Onsite-garantien vil kun blive udført gratis mod fremvisning af original købskvittering med datoen for køb af produktet. Canon forbeholder sig desuden retten til at udskifte det defekte produkt med et tilsvarende produkt af samme eller bedre kvalitet i forhold til det defekte produkt, i stedet for at reparere det defekte produkt.


  1. Garantiperiode

  Onsite-garantien gælder i 1 år fra købsdatoen for det nye Canon Office-produktet, som det fremgår af købskvitteringen.

  2. Sådan får du garanti-service

  Onsite-garanti-service er tilgængelig ved at kontakte Canons helpdesk via telefon (Venligst klik her for kontaktoplysninger).

  Onsite-garantiservice vil blive ydet på én af følgende måder:

  • Onsite-reparation (gennem en servicetekniker)*, hvilket dækker alle tilknyttede arbejdsomkostninger (herunder tilkaldelse, kørsel og reparationstid) og omkostningerne til alle servicedele.
  • Onsite-udskiftning (gennem kurer), hvilket dækker alle omkostninger til erstatningsproduktet og alle tilknyttede forsendelsesomkostninger.

  Servicemetoden afhænger af modellen, og du vil blive orienteret om, hvad du skal gøre, når du kontakter Canons helpdesk.

  *Service i overensstemmelse med denne onsite-garanti kan blive udført af tredjepart på vegne af Canon med passende dygtighed og forsigtighed.


  3. Begrænsninger

  Canon garanterer ikke for følgende:

  • Periodisk kontrol, vedligeholdelse, reparation eller udskiftning som følge af normal slitage.
  • Forbrugsmaterialer og tilbehør, herunder vekselstrømsadapter.
  • Alt software.
  • Slidte komponenter samt forsyninger og tilbehør.
  • Fejl som følge af ændringer, der er udført uden Canons godkendelse.
  • Omkostninger, som Canon pådrager sig for at foretage tilpasninger eller ændringer af et produkt, der er nødvendige for at passe til landets tekniske standarder, sikkerhedsstandarder eller specifikationer, eller andre omkostninger til justering af produktet som følge af specifikationer, der er blevet ændret, efter produktet blev leveret.
  • Skade som følge af, at produktet ikke passer til nationale standarder eller specifikationer i et andet land end købslandet.

  Garantiservice ydes ikke, hvis skader eller defekter skyldes:

  • Ukorrekt brug, håndtering eller betjening af produktet som angivet i brugsmanualer og/eller relevante brugerdokumenter, herunder, uden begrænsning, ukorrekt opbevaring, tab, overdrevne slag, korrosion og skader som følge af snavs, vand eller sand.
  • Reparationer, ændringer eller rensning udført på servicecentre, der ikke er godkendt af Canon.
  • Skader, som er direkte forårsaget af brug af reservedele, software eller forbrugsstoffer (som f.eks. blæk, papir, toner, batterier eller printerhoveder), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit dedikerede Canon-produkt bør fremgå af emballagen, men sikres, når der anvendes originale Canon-reservedele, -software eller -forbrugsstoffer, da de er blevet testet. Venligst kontrollér for kompatibilitet inden brug.
  • Tilslutning af produktet til udstyr, der ikke er godkendt af Canon.
  • Uheld eller katastrofer eller andre forhold, som Canon ikke har indflydelse på, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, vand, ild, offentlige forstyrrelser og utilstrækkelig ventilation.

  Ud over ovennævnte dækker onsite-garantien ikke:

  • Arbejde som følge af afbrydelse eller genoprettelse af forbindelse til produktet, herunder nødvendig forberedelse til sikker transport, som ikke leveres af os eller på vores vegne.
  • Arbejde, der ligger uden for vores normale arbejdstid (9 - 17 mandag til fredag undtagen helligdage), medmindre det fremgår af serviceplanen for onsite-garantien.
  • Services og tilhørende servicedele, der kræves som følge af en fejlagtig installation eller ikke-fungerende netværksforbindelse til dit produkt, hvis installationen og netværksforbindelsen ikke er blevet leveret af Canon

  Bemærk, at for at modtage onsite-service af serviceteknikeren/kureren, er det en forudsætning, at dit produkt befinder sig inden for "Området". Onsite-services kan kun ydes, hvis du giver serviceteknikeren/kureren adgang til produktet og passende hjælp, der kræves i denne forbindelse.

  Hvis du har i sinde at flytte dit produkt fra én adresse til en anden under varigheden af din onsite-garanti, har du pligt til at oplyse den nye adresse til Canon. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til den angivne "e-mailadresse" for Området (E-mailadresserne findes under kontaktoplysninger på onsite-garantien). Hvis du flytter produktet til et andet land, skal du kontrollere om landet er opført på listen her for at sikre, at Canon tilbyder onsite-garanti i det pågældende land.


  4. Andet

  Reparations-/Udskiftningsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, hvis produktet endnu ikke er tilgængeligt i det land, eller hvis det sælges i et landespecifikt design. Derfor er bestemte reservedele til produktet muligvis ikke på lager i det land, hvor reparationen udføres. Det er kundens ansvar at sikkerhedskopiere og gemme alle software-filer og -programmer inden reparationen/udskiftningen og genoprette dem efter reparationen/udskiftningen. Canon fralægger sig ethvert ansvar for erstatningskrav, der ikke specifikt er nævnt i denne garanti, herunder men ikke begrænset til tab af optagemedier, tab af data osv. Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder under gældende national lovning, ej heller forbrugerens rettigheder overfor forhandleren i henhold til salgs-/købskontrakten. Ved mangel på en gældende national lovgivning udgør denne garanti forbrugerens eneste og eksklusive beføjelse, og hverken Canon eller deres datterselskaber kan holdes erstatningsansvarlig for nogen hændelige eller opståede skader i tilfælde af misligholdelse af udtrykkelige eller implicitte garantier for dette produkt. Hvis du ønsker flere oplysninger om den garanti, der tilbydes i det enkelte land, skal du kontakte Canons helpdesk.

  Canon ikke er ansvarlig for yderligere, nødvendigt arbejde, tab, omkostninger eller påført skade fordi:

  1. Du ikke har brugt, opbevaret eller håndteret produktet korrekt (herunder manglende evne til at skabe ordentlige miljøforhold), eller ikke har overholdt instruktioner eller anbefalinger for produktet, der er blevet leveret af Canon, eller som findes i brugermanualer eller i en klausul i onsite-garantien.
  2. Du ikke har installeret eller vedligeholdt alle fejlkorrektioner, aktuelle software-opdateringer eller nye, medfølgende udgivelser, som er gjort tilgængelige af Canon eller andre relevante tredjepartsleverandører.
  3. En virus (eller lignende) i dit system, eller pga. alle funktionsfejl eller krav for alle produkter, der er sluttet til produktet, eller som på anden måde påvirker driften af produktet.
  4. Du eller en anden, der handler på dine vegne, har beskadiget eller foretaget ændringer på produktet, eller tilsluttet eller tilføjet andre genstande til produktet eller tilknyttede systemer, der påvirker driften af produktet negativt.

  Onsite-garantien skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende, national lovgivning i det land, hvor produktet bruges, og servicen leveres. Alle uoverensstemmelser i forbindelse med onsite-garantien er underlagt domstolene.

  Hvis du har flere spørgsmål, vedr. EWS, bedes du kontakte os via e-mail-support eller telefonsupport.

  EWS-garantioversigt - Ofte stillede spørgsmål

  Spørgsmål: Hvilken garanti gælder for Canon-produkter købt i Europa?

  A: Canon tilbyder European Warranty System (EWS) til produkter købt i:-

  Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

  Læs de fulde vilkår og betingelser for denne garanti.

  Spørgsmål: Skal jeg fysisk registrere mit produkt hos Canon, for at European Warranty System (EWS) er gældende eller aktivt?

  A: Der er ingen juridiske krav om, at kunder skal registrere et produkt hos Canon for at være omfattet af EWS-garantien. Registrering af et produkt hos Canon via Canon iD gør det muligt for os at sende dig målrettede kampagnematerialer og opdateringer vedrørende dine produkter. Nogle kampagnegarantier kræver registrering hos Canon, men det vil fremgå af de specifikke vilkår og betingelser for kampagnen.

  Spørgsmål: Hvilke oplysninger vedrørende garanti følger med i æsken, når jeg køber et Canon-produkt?

  A: For lande omfattet af European Warranty System (EWS) indeholder hver produktæske normalt et EWS Warranty Card. Dette kort vil ligne de følgende eksempler: 

  [MASTER] Picture_EWS Document 1   [MASTER] Picture_EWS Document 2

  Spørgsmål: Skal jeg udfylde og returnere dokumentation til Canon for at registrere min European Warranty System-garanti?

  Svar: Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation til Canon for at være omfattet af European Warranty System (EWS). Hvis du specifikt ønsker at anmode om en garantireparation under European Warranty System (EWS), skal du altid kunne præsentere Canon for det oprindelige, gyldige købsbevis (påført den oprindelige købsdato) for det pågældende produkt, og i visse tilfælde kan et udfyldt garantikort også være påkrævet. Se det pågældende land for specifikke krav.

  Spørgsmål: Hvilken dokumentation er nødvendig for at kunne gøre krav på en EWS-garantireparation?

  Svar: Hvis du ønsker at anmode om en garantireparation under European Warranty System, skal du altid kunne præsentere Canon for det oprindelige, gyldige købsbevis (påført den oprindelige købsdato) for det pågældende produkt, og i visse tilfælde kan et udfyldt garantikort også være påkrævet. Se det pågældende land for specifikke krav. Kampagnegarantier kan også indeholde yderligere krav, så du bedes se de specifikke vilkår og betingelser for det pågældende kampagnetilbud (hvis relevant).

  Spørgsmål: Hvordan kan jeg registrere en European Warranty System-garanti for et Canon-produkt, jeg har fået som gave?

  A: Der er ingen juridiske krav om, at kunder skal registrere et produkt hos Canon for at være omfattet af EWS-garantien. Hvis du specifikt ønsker at anmode om en garantireparation under European Warranty System, skal du altid kunne præsentere Canon for det oprindelige, gyldige købsbevis (påført den oprindelige købsdato) for det pågældende produkt, og i visse tilfælde kan et udfyldt garantikort også være påkrævet. Dette krav om købsbevis (påført den oprindelige købsdato) er også gældende for produkter, der er modtaget som gave.

  Spørgsmål: Hvor længe gælder en typisk Canon European Warranty System (EWS)?

  A: Der er typisk en 12 måneders European Warranty System-garanti på Canon-produkter. Undtagelser kan forekomme, og ofte har detailhandlerne deres egne garantiforlængelseskampagner. Hvis du er i tvivl, bedes du se garantiafsnittet på Canon supporthjemmesiden for det pågældende land eller kontakte din forhandler (i tilfælde af garantiudvidelse fra detailhandler).

  Spørgsmål: Hvis jeg køber et Canon-produkt uden for de lande, hvor Canon tilbyder European Warranty System (EWS), vil mit produkt da stadig være dækket af EWS, hvis jeg er bosat i et EWS-land?

  Svar: Oplysninger om den specifikke garanti, der tilbydes pr. produkt, vil normalt være indeholdt i produktæsken. Normalt vil produkter være omfattet af en garanti, der gælder for den specifikke salgsregion, og derfor skal kunder returnere produkter til den relevante region for at gøre krav på en garantireparation.  Canon yder generelt ikke en global garanti, medmindre andet udtrykkeligt er angivet for specifikke produkter/områder.

  Spørgsmål: Hvis jeg har købt et Canon-produkt, og jeg senere beslutter at give/sælge dette til en anden inden for den angivne EWS-garantiperiode, følger denne EWS-garanti da med produktet?

  Svar: Ja, Canon-produkter er omfattet af European Warranty System (EWS), uanset hvem den faktiske produktejer er. Men start- og slutdato for garantien gælder fra den oprindelige købsdato og ikke datoen for et efterfølgende salg.  Hvis du specifikt ønsker at anmode om en garantireparation under European Warranty System (EWS), skal du altid kunne præsentere Canon for det oprindelige, gyldige købsbevis (påført den oprindelige købsdato) for det pågældende produkt, og i visse tilfælde kan et udfyldt garantikort også være påkrævet. Se det pågældende land for specifikke krav.

  Spørgsmål: Hvis jeg har købt et Canon-produkt, som er omfattet af European Warranty System (EWS), og jeg rejser til et andet land, som ikke er omfattet af EWS og produktet skal repareres, vil jeg da kunne få reparationen dækket af garantien?

  A: Teknisk set er Canon-garantier kun gældende inden for det område, hvor produktet er solgt. De specifikke oplysninger om garantien var inkluderet i æsken.  Canon yder generelt ikke en samlet garanti, medmindre andet udtrykkeligt er angivet for specifikke produkter/områder. Vi vil altid anbefale Canon-kunder at kontakte lokale Canon-repræsentanter for at høre, hvad der er muligt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for dig at betale for eventuelle reparationer og derefter anmode om at få refunderet udgifterne fra Canon (dette gælder kun, hvis fejlen, der er repareret, er omfattet af EWS - f.eks. dækkes kundens misbrug ikke), når du vender tilbage til EWS-regionen.  For at understøtte dit krav, råder vi dig til altid at gemme relevant dokumentation vedrørende de udgifter, der er afholdt/reparationer, der er foretaget.

  Nedenstående tabel indeholder de lande, der tilbyder Canons European Warranty System, se Canons europæiske vilkår og betingelser for garanti for at få mere at vide.

  Du kan finde kontaktoplysninger for de enkelte lande og det serviceniveau, der er til rådighed.

  Vær opmærksom på, at, hvor det er relevant, ydes der kun onsite-service tilkvalificerede produkter.

  LandKontaktoplysninger til helpdeskTilgængelige EWS-tjenesterBegræsninger af onsite-service
  Østrig

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Østrig

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Belgien

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Belgien (nederlandsk)
  Canon Belgien (fransk)

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Bulgarien

  +359 (0)2 8079 260
  service@canon.bg

  Canon Bulgarien  

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Cypern

  Foto-/Videoprodukter: +357 2 5568 274
  . Printer-/Scannerprodukter: +357 2271 1300

  Multitech

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Tjekkiet

  +420 296 335 619

  Canon Tjekkiet

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Danmark

  +45 70 20 55 15

  Canon Danmark

  Return To Base
  Onsite
  Øer uden broer er ikke dækket af onsite-service. Grønland og Færøerne er heller ikke omfattet af onsite-service.
  Estland

  +372 630 0530
  overall@overall.ee

  Generelt

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Finland

  +358 (020) 366 466
  (Opkald koster EUR 0,15/minut, hvis du ringer fra en fastnettelefon. Betaling for opkald kan variere afhængigt af mobiltelefonselskabet. Kontakt dit selskab for at få flere oplysninger)

  Canon Finland

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Frankrig

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Frankrig

  Return To Base
  Onsite
  Onsite-service er kun tilgængelig i Frankrig
  Tyskland

  069 2999 3680

  Canon Tyskland

  Return To Base
  Onsite
  Onsite-garanti er gyldig i Tyskland (fastlandet uden øer).
  Grækenland

  +30 210 9554001

  Intersys

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Ungarn

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Ungarn

  Return To Base
  Onsite
  Onsite-reparationsservice er ikke tilgængelig i ferieperioden.
  Island

  Foto-/Videoprodukter: +354 533 34 11  

  Beco 

  Printer-/Scannerprodukter: +354 569 77 60

  Nyherji

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Irland

  +353 16 990 990

  Canon Irland

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Italien

  +39 02 3859 2000

  Canon Italien

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Letland

  Foto-/Videoprodukter: +371 67 38 75 10
  Printerprodukter: +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv

  I B Serviss

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Litauen

  Foto-/Videoprodukter: +370 5 275 6629 

  Sergita

  Printer-/Scannerprodukter: +370 5 215 9966

  Orgsis

  csc@sergita.lt

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Luxembourg

  +352 27 302 054

  Canon Luxembourg

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Malta

  +356 2148 8800
  info@avantech.com.mt

  Avantech

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Norge

  +47 23 50 01 43

  Canon Norge

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Polen

  +48 22 583 4307

  Canon Polen

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Portugal

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugal

  Return To Base
  Onsite
  Udføres kun på det portugisiske fastland.  Onsite-service er ikke tilgængelig i de autonome regioner Azorerne og Madeira.
  Rumænien

  Foto-/Videoprodukter: +402 13246281
  Printer-/Scannerprodukter: +402 19633
  cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

  Canon Rumænien

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Slovakiet

  +421 (0)250 102 612

  Canon Slovakiet

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Slovenien

  Foto-/Videoprodukter: (+386 1) 5461 000

  3A Servis

  Printer-/Scannerprodukter: (+386 1) 5853 777

  Birotehna

  Return To BaseIkke tilgængelig
  Spanien

  +34 91 375 45 55

  Canon Spanien

  Return To Base
  Onsite
  Tilgængelig på spansk territorium (fastlandet, Balearerne og De Kanariske Øer)
  Sverige

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Sverige

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Schweiz

  +41 22 567 58 58

  Canon Schweiz (fransk)
  Canon Schweiz (tysk)

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Holland

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Nederlandene

  Return To Base
  Onsite
  Ingen
  Storbritannien

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Storbritannien

  Return To Base
  Onsite
  Ingen

  Opkaldspriser opkræves efter geografiske lokale takster, afhængigt af dit nuværende mobil- eller fastnetsabonnement/din tjenesteudbyder. Tjek først hos din udbyder for at få de nøjagtige priser.


  Relevante modeller for Canons onsite-garanti

  Medlemslande af European Warranty System (EWS), der tilbyder Canons onsite-garanti:

  Østrig
  Belgien
  Tjekkiet
  Danmark
  Finland
  Frankrig
  Tyskland
  Ungarn
  Irland
  Italien
  Luxembourg
  Holland
  Norge
  Polen
  Portugal
  Schweiz
  Slovakiet
  Spanien
  Sverige
  Storbritannien
  MAXIFY
  PIXMA
  i-SENSYS
  i-SENSYS-fax
  imageRUNNER
  imagePROGRAF


  Onsite-udskiftning

  MAXIFY-printer

  MAXIFY iB4050MAXIFY iB4150
  MAXIFY MB5050
  MAXIFY MB5150
  MAXIFY MB5155
  MAXIFY MB5350
  MAXIFY MB5450
  MAXIFY MB5455

  Onsite-reparation

  PIXMA-printer
  PIXMA Pro 1

  imagePROGRAF
  imagePROGRAF PRO-1000

  i-SENSYS-fax

  i-SENSYS FAX-L3000
  i-SENSYS FAX-L3000IP
  i-SENSYS-printer

  i-SENSYS LBP151dw
  i-SENSYS LBP251dw
  i-SENSYS LBP252dw
  i-SENSYS LBP253x
  i-SENSYS LBP3360
  i-SENSYS LBP3370
  i-SENSYS LBP3460
  i-SENSYS LBP351x
  i-SENSYS LBP352x
  i-SENSYS LBP5100
  i-SENSYS LBP5300
  i-SENSYS LBP5360
  i-SENSYS LBP6650dn
  i-SENSYS LBP6670dn
  i-SENSYS LBP6680x
  i-SENSYS LBP6750dn
  i-SENSYS LBP6780x
  i-SENSYS LBP710Cx
  i-SENSYS LBP712Cx
  i-SENSYS LBP7200Cdn
  i-SENSYS LBP7210Cdn
  i-SENSYS LBP7660Cdn
  i-SENSYS LBP7680Cx
  i-SENSYS LBP7750Cdn
  i-SENSYS LBP7780Cx

  i-SENSYS MF411dw
  i-SENSYS MF416DW
  i-SENSYS MF418x
  i-SENSYS MF419x
  i-SENSYS MF4660PL
  i-SENSYS MF4690PL
  i-SENSYS MF512x
  i-SENSYS MF515x
  i-SENSYS MF5840dn
  i-SENSYS MF5880dn
  i-SENSYS MF5940dn
  i-SENSYS MF5980dw
  i-SENSYS MF6140dn
  i-SENSYS MF6180dw
  i-SENSYS MF623Cn 
  i-SENSYS MF628Cw
  i-SENSYS MF6530
  i-SENSYS MF6540PL
  i-SENSYS MF6550
  i-SENSYS MF6560PL
  i-SENSYS MF6580PL
  i-SENSYS MF6680dn
  i-SENSYS MF724Cdw
  i-SENSYS MF728Cdw 
  i-SENSYS MF729Cx 
  i-SENSYS MF8030Cn
  i-SENSYS MF8040Cn
  i-SENSYS MF8050Cn
  i-SENSYS MF8080Cw
  i-SENSYS MF8180C
  i-SENSYS MF8230Cn
  i-SENSYS MF8280Cw
  i-SENSYS MF8330Cdn
  i-SENSYS MF8340Cdn
  i-SENSYS MF8350Cdn
  i-SENSYS MF8360Cdn
  i-SENSYS MF8380Cdw
  i-SENSYS MF8450
  i-SENSYS MF8540Cdn
  i-SENSYS MF8550Cdn
  i-SENSYS MF8580Cdw
  i-SENSYS MF9130
  i-SENSYS MF9170
  i-SENSYS MF9220Cdn
  i-SENSYS MF9280Cdn
  imageRUNNER

  imageRUNNER C1225iF

  VIGTIGT:

  Vi anbefaler, at du kontrollerer de nøjagtige garantibetingelser for din model hos din lokale forhandler, da lokale begrænsninger kan være gældende.

  I de medlemslande af EWS, som ikke er nævnt ovenfor, ydes der Return To Base-garantiservice.