Warranty_Page_Image

Oplysninger om Canon European Warranty System

I tilfælde af at der forekommer fejl på et Canon-produkt, er vores kunder omfattet af Canons European Warranty System (EWS), som sikrer, at fejlen løses uden beregning i en begrænset periode efter købet (vilkår og betingelser er gældende).

EWS består af to forskellige servicetilbud. Hvilket af de to der gælder for dig afgøres af, hvor du bor, og hvilket produkt du har købt. For de fleste forbrugerprodukter fra Canon gælder Return To Base EWS. Hvis et produkt får en fabrikationsfejl i garantiperioden skal det returneres til et autoriseret Canon-servicecenter, hvor det vil blive repareret uden beregning af Canon-autoriserede teknikere. Dit produkt vil blive returneret til dig, når reparationen er udført.


For udvalgte Laser- og Inkjetprodukter (i udvalgte lande) tilbydes en On-Site-service. Der henvises til vilkår og betingelser for On-Site-service nedenfor, hvor du kan se en liste over produkter der dækkes af denne service.

Hvis et kvalificeret produkt får en fabrikationsfejl i garantiperioden, vil der blive ydet garantiservice på stedet på en af følgende måder:

 • On-site reparation (via tekniker)

 • On-site ombytning (via kurer)

Hvis On-Site-vilkår og betingelser ikke er anført nedenfor, er vores On-Site-service ikke tilgængelig i dit land. I dette tilfælde gælder kun Return To Base-garantien.

Se alle vilkår og betingelser for alle garantityper ved at klikke på det relevante garantitilbud nedenfor –

Almindelige EWS Betingelser


Canon og medlemmerne af EWS garanterer, at produktets hardware fungerer fejlfrit i garantiperioden. Konstateres der fejl i hardwaren i løbet af garantiperioden, vil reparation blive udført uden beregning af et autoriseret Canon servicecenter i et af de lande, som er medlem af EWS.

Denne Tilbageleveringsservice gælder for Canon-produkter, der er bestemt for og købt i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz.

EWS garantireparation foretages mod forevisning af dette garantikort sammen med gyldig faktura/nota udstedt til kunden af forhandleren. Garantikortet skal være udfyldt med (a) købers navn, (b) forhandlers navn og adresse, (c) model og serienummer, såfremt dette er angivet på produktet, og (d) købsdatoen for produktet. Canon forbeholder sig ret til at nægte garantireparation, hvis disse oplysninger er ufuldstændige, fjernet eller ændret efter kundens oprindelige køb af produktet hos forhandleren. Canon udfører reparation eller udbytning af Canon produkter med nye eller renoveret reservedele som svarer til nye reservedele i præstation og pålidelighed. Canon kan også vælge udbytte produkter til modsvarende modeller hvis den oprindelige model er udgået. Istandsatte dele eller produkter vil kun blive anvendt, hvis det er tilladt at gøre det i henhold til den lovpligtige lovgivning i det land hvor garantien er gældende.

1. Garantiperiode

Denne garanti er gældende i 1 år* fra kundens købsdato (3 år for projektorer** og 90 dage for projektorlamper). Købsdatoen skal fremgå af ovennævnte documenter.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: 1 år eller 30000 udskrifter, alt efter hvad der indtræffer først

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 år eller 6000 timers anvendelse, alt efter hvad der indtræffer først / XEED 4K600STZ: 5 år eller 12000 timers anvendelse, alt efter hvad der indtræffer først

2. Udførelse af garantireparation

Garantireparation udføres af autoriserede Canon servicecentre. Omkostninger i forbindelse med transport af produktet til og fra Canon servicecentret afholdes af kunden. Hvis produktet bringes til et land, som ikke er dækket af det europæiske garantisystem, og som ikke anerkender garantikortet, skal produktet for at være omfattet af garantien returneres til det land, i hvilket produktet blev købt.

3. Medlemmer af EWS

For fuldstændig information om den garanti, der tilbydes i de enkelte lande, kontakt venligst den pågældende EWS medlem.

4. Begrænsninger

Canon og medlemmer af EWS yder ikke garanti for følgende:
– Periodiske eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af dele som følge af normal slitage.
– Forbrugsstoffer.
– Software af enhver art.
– Dele der slides (f.eks. videohoveder, Projektørens optiske dele, Spildblæksbeholdere og styrevalser) samt forbrugsstoffer og tilbehør (f.eks. batterier og optagemedier (herunder men ikke begrænset til DVD, hukommelseskort og aftagelig HDD), der bruges sammen med dette produkt, er ikke omfattet af denne garanti.
– Fejl opstået som følge af modifikationer foretaget af andre end de af Canon autoriserede servicecentre.
– Omkostninger, som Canon servicecentre pådrager sig i forbindelse med enhver form for tilpasning eller modifikation af et produkt, der er nødvendig for at opfylde lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer, eller andre omkostninger i forbindelse med justering af produktet som følge af specifikationer, der er ændret efter leveringen af produktet.
– Skade opstået som følge af, at et produkt ikke er i overensstemmelse med lokale standarder eller specifikationer i andet land end købslandet.

Garantien bortfalder, hvis skade eller fejl er forårsaget af:
– Fejlagtig brug, overdreven brug eller håndtering eller betjening af produktet på en måde, der er i uoverensstemmelse med instruktionerne indeholdt i bruger- eller operatørmanualerne og/eller relevante brugerdokumenter, inklusiv, men ikke begrænset til, forkert opbevaring, fald eller kraftige stød.
– Korrosion, snavs, vand eller sand.
– Reparationer, modifikationer eller rensning foretaget af andre end de af Canon autoriserede servicecentre.
– Skader, som er direkte forårsaget af brug af reservedele, software eller forbrugsstoffer (som f.eks. blæk, papir, toner eller batterier), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit dedikerede Canon-produkt bør fremgå af emballagen, men sikres, når der anvendes originale Canon-reservedele, -software eller -forbrugsstoffer, da de er blevet testet. Venligst kontrollér for kompatibilitet inden brug.
– Tilslutning af produktet til udstyr, der ikke er godkendt for tilslutning af Canon.
– Utilstrækkelig emballering af produktet ved fremsendelse til autoriseret Canon servicecenter.
– Utilstrækkelig ventilation.
– Ulykker, naturkatastrofer eller andre årsager, som Canon ikke er herre over, omfattende (men ikke begrænset til) lynnedslag, vand, ild, offentlige uroligheder og anden force majeure.

5. Andet

Garantireparation kan blive forsinket, hvis den foretages uden for det oprindelige købsland, som følge af at produktet endnu ikke sælges i det pågældende land eller sælges i en lokalt tilpasset udgave. Følgelig er det muligt, at visse reservedele til produktet ikke er på lager i reparationslandet.

Det er kundens ansvar at tage backup og gemme enhver form for software filer og programmer før reparation og at genoprette disse efter udført reparation.

Canon fralægger sig ethvert ansvar for erstatningskrav, der ikke specifikt er nævnt i denne garanti, herunder men ikke begrænset til tab af optagemedier, tab af data osv. Ved indsendelse af produktet til service under garantien skal produktet pakkes forsvarligt og forsikres, og kvittering samt garantibevis, instrukser vedrørende reparationen og evt. det optagemedie, hvorpå billeder optaget med produktet er gemt, skal vedlægges.

Denne garanti indskrænker ikke kundens lovmæssige rettigheder ifølge national lovgivning, og heller ikke kundens rettigheder overfor forhandleren i forbindelse med salgs-/købskontrakten. I tilfælde af, at der ikke findes national lovgivning inden for området, er denne garanti kundens eneste retsmiddel, og hverken Canon, datterselskaber af Canon, eller medlemmer af EWS kan drages til ansvar for direkte tab eller følgeskader i forbindelse med misligholdelse af noget andet garantitilsagn vedrørende produktet, hvad enten tilsagnet foreligger skriftligt eller er afgivet på anden måde.

Disse garantibetingelser og vilkår tilbydes til dig af Canon med forbehold for eventuelle lovbestemte rettigheder som du desuden også kan have med hensyn til de produkter, der er omfattet af disse vilkår og betingelserTilbage til toppen


On-Site EWS

Serviceplan for onsite-garanti (Laser- og inkjetprodukter)


Klik her for at se alle berørte modeller.


Tak for dit køb af dette Canon Office-produkt. Hvis du får brug for at anvende din onsite-garanti for dette produkt, gælder nedenstående vilkår og betingelser. Din onsite-garanti gælder 1 år fra den oprindelige købsdato for dit nye Canon Office-produkt.

I overensstemmelse med denne garanti er du berettiget til at modtage support fra Canon som beskrevet herunder. Bemærk, at den service, der bliver ydet i overensstemmelse med onsite-garantien er underlagt de betingelser, som er angivet heri. Bemærk, at denne onsite-garanti gælder sammen med andre garantier fra Canon, som du har for det pågældende produkt samt eventuelle lovmæssige rettigheder, som du måtte have som forbruger under gældende lokal lovgivning.

Denne onsite-garanti gælder for bestemte Canon Office-produkter, der er bestemt for og købt i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz.

Canon garanterer, at hardwaren i dette produkt er i funktionsduelig stand i hele garantiperioden. Hvis hardwaren viser sig at være defekt inden for garantiperioden, vil der blive ydet "onsite-service" på din registrerede placering inden for Området (som defineret nedenfor).

Onsite-garantien vil kun blive udført gratis mod fremvisning af original købskvittering med datoen for køb af produktet. Canon udfører reparation eller udbytning af Canon produkter med nye eller renoveret reservedele som svarer til nye reservedele i præstation og pålidelighed. Canon kan også vælge udbytte produkter til modsvarende modeller hvis den oprindelige model er udgået. Istandsatte dele eller produkter vil kun blive anvendt, hvis det er tilladt at gøre det i henhold til den lovpligtige lovgivning i det land hvor garantien er gældende.


1. Garantiperiode

Onsite-garantien gælder i 1 år fra købsdatoen for det nye Canon Office-produktet, som det fremgår af købskvitteringen.

2. Sådan får du garanti-service

Onsite-garanti-service er tilgængelig ved at kontakte Canons helpdesk via telefon (Venligst klik her for kontaktoplysninger).

Onsite-garantiservice vil blive ydet på én af følgende måder:

 • Onsite-reparation (gennem en servicetekniker)*, hvilket dækker alle tilknyttede arbejdsomkostninger (herunder tilkaldelse, kørsel og reparationstid) og omkostningerne til alle servicedele.
 • Onsite-udskiftning (gennem kurer), hvilket dækker alle omkostninger til erstatningsproduktet og alle tilknyttede forsendelsesomkostninger.

Servicemetoden afhænger af modellen, og du vil blive orienteret om, hvad du skal gøre, når du kontakter Canons helpdesk.

*Service i overensstemmelse med denne onsite-garanti kan blive udført af tredjepart på vegne af Canon med passende dygtighed og forsigtighed.


3. Begrænsninger

Canon garanterer ikke for følgende:

 • Periodisk kontrol, vedligeholdelse, reparation eller udskiftning som følge af normal slitage.
 • Forbrugsmaterialer og tilbehør, herunder vekselstrømsadapter.
 • Alt software.
 • Slidte komponenter samt forsyninger og tilbehør.
 • Fejl som følge af ændringer, der er udført uden Canons godkendelse.
 • Omkostninger, som Canon pådrager sig for at foretage tilpasninger eller ændringer af et produkt, der er nødvendige for at passe til landets tekniske standarder, sikkerhedsstandarder eller specifikationer, eller andre omkostninger til justering af produktet som følge af specifikationer, der er blevet ændret, efter produktet blev leveret.
 • Skade som følge af, at produktet ikke passer til nationale standarder eller specifikationer i et andet land end købslandet.

Garantiservice ydes ikke, hvis skader eller defekter skyldes:

 • Ukorrekt brug, håndtering eller betjening af produktet som angivet i brugsmanualer og/eller relevante brugerdokumenter, herunder, uden begrænsning, ukorrekt opbevaring, tab, overdrevne slag, korrosion og skader som følge af snavs, vand eller sand.
 • Reparationer, ændringer eller rensning udført på servicecentre, der ikke er godkendt af Canon.
 • Skader, som er direkte forårsaget af brug af reservedele, software eller forbrugsstoffer (som f.eks. blæk, papir, toner, batterier eller printerhoveder), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit dedikerede Canon-produkt bør fremgå af emballagen, men sikres, når der anvendes originale Canon-reservedele, -software eller -forbrugsstoffer, da de er blevet testet. Venligst kontrollér for kompatibilitet inden brug.
 • Tilslutning af produktet til udstyr, der ikke er godkendt af Canon.
 • Uheld eller katastrofer eller andre forhold, som Canon ikke har indflydelse på, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, vand, ild, offentlige forstyrrelser og utilstrækkelig ventilation.

Ud over ovennævnte dækker onsite-garantien ikke:

 • Arbejde som følge af afbrydelse eller genoprettelse af forbindelse til produktet, herunder nødvendig forberedelse til sikker transport, som ikke leveres af os eller på vores vegne.
 • Arbejde, der ligger uden for vores normale arbejdstid (9 - 17 mandag til fredag undtagen helligdage), medmindre det fremgår af serviceplanen for onsite-garantien.
 • Services og tilhørende servicedele, der kræves som følge af en fejlagtig installation eller ikke-fungerende netværksforbindelse til dit produkt, hvis installationen og netværksforbindelsen ikke er blevet leveret af Canon

Bemærk, at for at modtage onsite-service af serviceteknikeren/kureren, er det en forudsætning, at dit produkt befinder sig inden for "Området". Onsite-services kan kun ydes, hvis du giver serviceteknikeren/kureren adgang til produktet og passende hjælp, der kræves i denne forbindelse.

Hvis du har i sinde at flytte dit produkt fra én adresse til en anden under varigheden af din onsite-garanti, har du pligt til at oplyse den nye adresse til Canon. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til den angivne "e-mailadresse" for Området (E-mailadresserne findes under kontaktoplysninger på onsite-garantien). Hvis du flytter produktet til et andet land, skal du kontrollere om landet er opført på listen her for at sikre, at Canon tilbyder onsite-garanti i det pågældende land.


4. Andet

Reparations-/Udskiftningsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, hvis produktet endnu ikke er tilgængeligt i det land, eller hvis det sælges i et landespecifikt design. Derfor er bestemte reservedele til produktet muligvis ikke på lager i det land, hvor reparationen udføres. Det er kundens ansvar at sikkerhedskopiere og gemme alle software-filer og -programmer inden reparationen/udskiftningen og genoprette dem efter reparationen/udskiftningen. Canon fralægger sig ethvert ansvar for erstatningskrav, der ikke specifikt er nævnt i denne garanti, herunder men ikke begrænset til tab af optagemedier, tab af data osv. Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder under gældende national lovning, ej heller forbrugerens rettigheder overfor forhandleren i henhold til salgs-/købskontrakten. Ved mangel på en gældende national lovgivning udgør denne garanti forbrugerens eneste og eksklusive beføjelse, og hverken Canon eller deres datterselskaber kan holdes erstatningsansvarlig for nogen hændelige eller opståede skader i tilfælde af misligholdelse af udtrykkelige eller implicitte garantier for dette produkt. Hvis du ønsker flere oplysninger om den garanti, der tilbydes i det enkelte land, skal du kontakte Canons helpdesk.

Canon ikke er ansvarlig for yderligere, nødvendigt arbejde, tab, omkostninger eller påført skade fordi:

 1. Du ikke har brugt, opbevaret eller håndteret produktet korrekt (herunder manglende evne til at skabe ordentlige miljøforhold), eller ikke har overholdt instruktioner eller anbefalinger for produktet, der er blevet leveret af Canon, eller som findes i brugermanualer eller i en klausul i onsite-garantien.
 2. Du ikke har installeret eller vedligeholdt alle fejlkorrektioner, aktuelle software-opdateringer eller nye, medfølgende udgivelser, som er gjort tilgængelige af Canon eller andre relevante tredjepartsleverandører.
 3. En virus (eller lignende) i dit system, eller pga. alle funktionsfejl eller krav for alle produkter, der er sluttet til produktet, eller som på anden måde påvirker driften af produktet.
 4. Du eller en anden, der handler på dine vegne, har beskadiget eller foretaget ændringer på produktet, eller tilsluttet eller tilføjet andre genstande til produktet eller tilknyttede systemer, der påvirker driften af produktet negativt.

Onsite-garantien skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende, national lovgivning i det land, hvor produktet bruges, og servicen leveres. Alle uoverensstemmelser i forbindelse med onsite-garantien er underlagt domstolene.Tilbage til toppen


Hvis du har flere spørgsmål, vedr. EWS, bedes du kontakte os via e-mail-support eller telefonsupport.

Du har måske også brug for ...

Feedback