Warranty_Page_Image

Oplysninger om Canon European Warranty System

I tilfælde af at der forekommer fejl på et Canon-produkt, er vores kunder omfattet af Canons European Warranty System (EWS), som sikrer, at fejlen løses uden beregning i en begrænset periode efter købet (vilkår og betingelser er gældende).

EWS består af to forskellige servicetilbud. Hvilket af de to der gælder for dig afgøres af, hvor du bor, og hvilket produkt du har købt. For de fleste forbrugerprodukter fra Canon gælder Return To Base EWS. Hvis et produkt får en fabrikationsfejl i garantiperioden skal det returneres til et autoriseret Canon-servicecenter, hvor det vil blive repareret uden beregning af Canon-autoriserede teknikere. Dit produkt vil blive returneret til dig, når reparationen er udført.


For udvalgte Laser- og Inkjetprodukter (i udvalgte lande) tilbydes en On-Site-service. Der henvises til vilkår og betingelser for On-Site-service nedenfor, hvor du kan se en liste over produkter der dækkes af denne service.

Hvis et kvalificeret produkt får en fabrikationsfejl i garantiperioden, vil der blive ydet garantiservice på stedet på en af følgende måder:

 • On-site reparation (via tekniker)

 • On-site ombytning (via kurer)

Hvis On-Site-vilkår og betingelser ikke er anført nedenfor, er vores On-Site-service ikke tilgængelig i dit land. I dette tilfælde gælder kun Return To Base-garantien.

Return To Base EWS

Se alle vilkår og betingelser for alle garantityper ved at klikke på det relevante garantitilbud nedenfor –


EWS (Imaging Products European Warranty System)


Canon og EWS-medlemmerne garanterer, at denne projektors hardware er i god driftsmæssig stand i garantiperioden. I tilfælde af at hardwaren bliver defekt inden for garantiperioden, ydes der hardwarereparationsservice uden beregning på de autoriserede Canon-servicecentre i lande, der er omfattet af EWS-garantien.

Denne Return to Base-garanti gælder for Canon-produkter, der er bestemt for og købt inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt Schweiz og Storbritannien.

Den gratis EWS-tjeneste kan kun ydes mod fremvisning af dette garantikort sammen med den oprindelige faktura/kontantbillet udstedt til kunden af forhandleren, og hvis garantikortet anfører (a) køberens navn, (b) forhandlerens navn og adresse, (c) modelnavnet og serienummeret, hvis der er noget, af det købte produkt og (d) købsdatoen for produktet. Canon forbeholder sig ret til at afvise garantiservice, hvis disse oplysninger ikke er fuldstændige eller er blevet fjernet eller ændret efter slutbrugerens oprindelige køb af produktet.

Canon kan reparere eller erstatte Canon-produkter med nye eller istandsatte dele eller produkter med tilsvarende ydeevne og driftssikkerhed som nye enheder. Canon kan også erstatte produkter med tilsvarende modeller, hvor originalen er udgået. Istandsatte dele eller produkter vil kun blive brugt, hvis det er tilladt at gøre dette i henhold til loven i det land, hvor garantien er gældende.

1. Garantiperiode

Denne garanti gælder i 2 år* fra forbrugerens købsdato, hvilket fremgår af ovennævnte dokumenter.

* PIXMA G-serien: 2 år eller 30.000 print, uanset hvilken af disse, der forekommer først.

PIXMA G550/650: 2 år eller 10.000 print, uanset hvilken af disse, der forekommer først.

2. For at opnå garantiservice

Service under garantien er tilgængelig på Canons autoriserede servicecentre.

Eventuelle udgifter til sikker transport af produktet til og fra det autoriserede Canon-servicecenter afholdes af kunden. Hvis produktet bringes ind i et land, som ikke er dækket af EWS, og som ikke accepterer garantikortet, skal produktet returneres til det land, hvor det blev købt, for at få gavn af garantien.

3. EWS-medlemmer:

For at få alle oplysninger om den garanti, der tilbydes i de enkelte lande, bedes du kontakte det relevante EWS-medlem.

4. Begrænsninger

Canon og EWS-medlemmerne garanterer ikke følgende
- Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele som følge af normal slitage
- Forbrugsstoffer.
- Software.
- Dele, der udsættes for slitage (f.eks. videohoveder, optiske dele til projektoren, puder til spildblæk og styreruller) samt forbrugsstoffer og tilbehør (f.eks. batterier og optagelsesmedier), herunder, men ikke begrænset til, bånd, DVD, hukommelseskort og aftagelig HDD, der anvendes sammen med dette produkt, er ikke dækket af denne garanti.
- Fejl opstået som følge af ændringer foretaget uden Canons godkendelse.
- Omkostninger forbundet med at en Canon-serviceudbyder foretager tilpasninger eller ændringer af et produkt, der er nødvendige for landespecifikke tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer eller andre omkostninger for at tilpasse produktet som følge af specifikationer, der er ændret siden leveringen af produktet.
- Skade som følge af, at et produkt ikke er i overensstemmelse med nationale standarder eller specifikationer i et andet land end det land, hvor produktet blev købt.

Reparationsservice under garanti tilbydes ikke, hvis skaden eller fejlen skyldes:
- Forkert brug, overdreven brug, håndtering eller betjening af produktet som omtalt i bruger- eller operatørmanualen og/eller relevante brugerdokumenter, herunder uden begrænsning, forkert opbevaring, tab, store rystelser, korrosion, snavs, vand eller sand.
- Reparationer, ændringer eller rengøring foretaget på et serviceværksted, der ikke er godkendt af Canon.
- Skader forårsaget direkte af brugen af uoriginale reservedele, software og forbrugsstoffer (f.eks. lamper, objektiver eller batterier), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med din specifikke Canon-projektor bør være dokumenteret på emballagen, men sikres ved brug af originale Canon-reservedele, software og forbrugsstoffer, da disse er blevet testet. Du rådes til at kontrollere kompatibiliteten inden brug.
- Tilslutning af produktet til udstyr, der ikke er godkendt til tilslutning af Canon.
- Uhensigtsmæssig emballering af produktet, når det returneres til et autoriseret Canon-servicecenter.
- Ulykker eller katastrofer eller forhold uden for Canons kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vand, brand, offentlige uroligheder og uhensigtsmæssig ventilation.

5. Andet

Reparationsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, fordi produktet endnu ikke sælges i det pågældende land eller sælges i et landespecifikt design. Derfor er visse reservedele til projektoren muligvis ikke på lager i landet for reparationen.

Det er kundens eget ansvar at sikkerhedskopiere og gemme alle softwarefiler og programmer før reparationen og genskabe dem efter reparationen.

Canon påtager sig intet ansvar for eventuelle andre krav, herunder, men ikke begrænset til, tab af optagelsesmedier og tab af data osv., som ikke udtrykkeligt er angivet i denne garanti. Når du returnerer varen, skal du pakke den forsvarligt, forsikre den, vedlægge købsbevis, garantibevis og vejledningen til reparation samt, hvis det er muligt, et eksempel på et optagelsesmedie, hvor billeder taget med produktet er gemt. Denne garanti har ingen indflydelse på forbrugerens lovmæssige rettigheder i henhold til gældende national lovgivning eller på forbrugerens rettigheder over for forhandler i forbindelse med salgs/købsaftale. I mangel af gældende national lovgivning vil denne garanti være forbrugerens eneste retsmiddel, og hverken Canon eller dets datterselskaber eller andre EWS-medlemmer kan holdes ansvarlige for tilfældige skader eller følgeskader som følge af brud på nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for dette produkt.Tilbage til toppen


On-Site EWS

Serviceplan for onsite-garanti (Laser- og inkjetprodukter)


Klik her for at se alle berørte modeller.


Tak for dit køb af dette Canon Office-produkt. Hvis du får brug for at anvende din onsite-garanti for dette produkt, gælder nedenstående vilkår og betingelser. Din onsite-garanti gælder 2 år fra den oprindelige købsdato for dit nye Canon Office-produkt.

I overensstemmelse med denne garanti er du berettiget til at modtage support fra Canon som beskrevet herunder. Bemærk, at den service, der bliver ydet i overensstemmelse med onsite-garantien er underlagt de betingelser, som er angivet heri. Bemærk, at denne onsite-garanti gælder sammen med andre garantier fra Canon, som du har for det pågældende produkt samt eventuelle lovmæssige rettigheder, som du måtte have som forbruger under gældende lokal lovgivning.

Denne onsite-garanti gælder for bestemte Canon Office-produkter, der er bestemt for og købt inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt Schweiz og Storbritannien.

Canon garanterer, at hardwaren i dette produkt er i funktionsduelig stand i hele garantiperioden. Hvis hardwaren viser sig at være defekt inden for garantiperioden, vil der blive ydet "onsite-service" på din registrerede placering inden for Området (som defineret nedenfor).

Onsite-garantien vil kun blive udført gratis mod fremvisning af original købskvittering med datoen for køb af produktet. Canon udfører reparation eller udbytning af Canon produkter med nye eller renoveret reservedele som svarer til nye reservedele i præstation og pålidelighed. Canon kan også vælge udbytte produkter til modsvarende modeller hvis den oprindelige model er udgået. Istandsatte dele eller produkter vil kun blive anvendt, hvis det er tilladt at gøre det i henhold til den lovpligtige lovgivning i det land hvor garantien er gældende.


1. Garantiperiode

Onsite-garantien gælder i 2 år fra købsdatoen for det nye Canon Office-produktet, som det fremgår af købskvitteringen.

2. Sådan får du garanti-service

Onsite-garanti-service er tilgængelig ved at kontakte Canons helpdesk via telefon (Venligst klik her for kontaktoplysninger).

Onsite-garantiservice vil blive ydet på én af følgende måder:

 • Onsite-reparation (gennem en servicetekniker)*, hvilket dækker alle tilknyttede arbejdsomkostninger (herunder tilkaldelse, kørsel og reparationstid) og omkostningerne til alle servicedele.
 • Onsite-udskiftning (gennem kurer), hvilket dækker alle omkostninger til erstatningsproduktet og alle tilknyttede forsendelsesomkostninger.

Servicemetoden afhænger af modellen, og du vil blive orienteret om, hvad du skal gøre, når du kontakter Canons helpdesk.

*Service i overensstemmelse med denne onsite-garanti kan blive udført af tredjepart på vegne af Canon med passende dygtighed og forsigtighed.


3. Begrænsninger

Canon garanterer ikke for følgende:

 • Periodisk kontrol, vedligeholdelse, reparation eller udskiftning som følge af normal slitage.
 • Forbrugsmaterialer og tilbehør, herunder vekselstrømsadapter.
 • Alt software.
 • Slidte komponenter samt forsyninger og tilbehør.
 • Fejl som følge af ændringer, der er udført uden Canons godkendelse.
 • Omkostninger, som Canon pådrager sig for at foretage tilpasninger eller ændringer af et produkt, der er nødvendige for at passe til landets tekniske standarder, sikkerhedsstandarder eller specifikationer, eller andre omkostninger til justering af produktet som følge af specifikationer, der er blevet ændret, efter produktet blev leveret.
 • Skade som følge af, at produktet ikke passer til nationale standarder eller specifikationer i et andet land end købslandet.

Garantiservice ydes ikke, hvis skader eller defekter skyldes:

 • Ukorrekt brug, håndtering eller betjening af produktet som angivet i brugsmanualer og/eller relevante brugerdokumenter, herunder, uden begrænsning, ukorrekt opbevaring, tab, overdrevne slag, korrosion og skader som følge af snavs, vand eller sand.
 • Reparationer, ændringer eller rensning udført på servicecentre, der ikke er godkendt af Canon.
 • Skader, som er direkte forårsaget af brug af reservedele, software eller forbrugsstoffer (som f.eks. blæk, papir, toner, batterier eller printerhoveder), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med dit dedikerede Canon-produkt bør fremgå af emballagen, men sikres, når der anvendes originale Canon-reservedele, -software eller -forbrugsstoffer, da de er blevet testet. Venligst kontrollér for kompatibilitet inden brug.
 • Tilslutning af produktet til udstyr, der ikke er godkendt af Canon.
 • Uheld eller katastrofer eller andre forhold, som Canon ikke har indflydelse på, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, vand, ild, offentlige forstyrrelser og utilstrækkelig ventilation.

Ud over ovennævnte dækker onsite-garantien ikke:

 • Arbejde som følge af afbrydelse eller genoprettelse af forbindelse til produktet, herunder nødvendig forberedelse til sikker transport, som ikke leveres af os eller på vores vegne.
 • Arbejde, der ligger uden for vores normale arbejdstid (9 - 17 mandag til fredag undtagen helligdage), medmindre det fremgår af serviceplanen for onsite-garantien.
 • Services og tilhørende servicedele, der kræves som følge af en fejlagtig installation eller ikke-fungerende netværksforbindelse til dit produkt, hvis installationen og netværksforbindelsen ikke er blevet leveret af Canon

Bemærk, at for at modtage onsite-service af serviceteknikeren/kureren, er det en forudsætning, at dit produkt befinder sig inden for "Området". Onsite-services kan kun ydes, hvis du giver serviceteknikeren/kureren adgang til produktet og passende hjælp, der kræves i denne forbindelse.

Hvis du har i sinde at flytte dit produkt fra én adresse til en anden under varigheden af din onsite-garanti, har du pligt til at oplyse den nye adresse til Canon. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til den angivne "e-mailadresse" for Området (E-mailadresserne findes under kontaktoplysninger på onsite-garantien). Hvis du flytter produktet til et andet land, skal du kontrollere om landet er opført på listen her for at sikre, at Canon tilbyder onsite-garanti i det pågældende land.


4. Andet

Reparations-/Udskiftningsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, hvis produktet endnu ikke er tilgængeligt i det land, eller hvis det sælges i et landespecifikt design. Derfor er bestemte reservedele til produktet muligvis ikke på lager i det land, hvor reparationen udføres. Det er kundens ansvar at sikkerhedskopiere og gemme alle software-filer og -programmer inden reparationen/udskiftningen og genoprette dem efter reparationen/udskiftningen. Canon fralægger sig ethvert ansvar for erstatningskrav, der ikke specifikt er nævnt i denne garanti, herunder men ikke begrænset til tab af optagemedier, tab af data osv. Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder under gældende national lovning, ej heller forbrugerens rettigheder overfor forhandleren i henhold til salgs-/købskontrakten. Ved mangel på en gældende national lovgivning udgør denne garanti forbrugerens eneste og eksklusive beføjelse, og hverken Canon eller deres datterselskaber kan holdes erstatningsansvarlig for nogen hændelige eller opståede skader i tilfælde af misligholdelse af udtrykkelige eller implicitte garantier for dette produkt. Hvis du ønsker flere oplysninger om den garanti, der tilbydes i det enkelte land, skal du kontakte Canons helpdesk.

Canon ikke er ansvarlig for yderligere, nødvendigt arbejde, tab, omkostninger eller påført skade fordi:

 1. Du ikke har brugt, opbevaret eller håndteret produktet korrekt (herunder manglende evne til at skabe ordentlige miljøforhold), eller ikke har overholdt instruktioner eller anbefalinger for produktet, der er blevet leveret af Canon, eller som findes i brugermanualer eller i en klausul i onsite-garantien.
 2. Du ikke har installeret eller vedligeholdt alle fejlkorrektioner, aktuelle software-opdateringer eller nye, medfølgende udgivelser, som er gjort tilgængelige af Canon eller andre relevante tredjepartsleverandører.
 3. En virus (eller lignende) i dit system, eller pga. alle funktionsfejl eller krav for alle produkter, der er sluttet til produktet, eller som på anden måde påvirker driften af produktet.
 4. Du eller en anden, der handler på dine vegne, har beskadiget eller foretaget ændringer på produktet, eller tilsluttet eller tilføjet andre genstande til produktet eller tilknyttede systemer, der påvirker driften af produktet negativt.

Onsite-garantien skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende, national lovgivning i det land, hvor produktet bruges, og servicen leveres. Alle uoverensstemmelser i forbindelse med onsite-garantien er underlagt domstolene.Tilbage til toppen


Senest opdateret: 1. januar 2022

Hvis du har flere spørgsmål, vedr. EWS, bedes du kontakte os via e-mail-support eller telefonsupport.

Du har måske også brug for ...

Feedback