Canons europæiske projektorgaranti

Dette er en kommerciel slutkundegaranti fra Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland ("Canon") til slutkunder, der køber Canon-projektorer til egen brug, men ikke er forbrugere under den lokale lovgivning i det land, hvor projektorerne er købt.

Hvis du er forbruger, er du ikke berettiget til denne garanti, men dine lovmæssige forbrugerrettigheder i henhold til gældende national lovgivning er gældende for dig.

Disse vilkår og betingelser samt indeværende tilbud er underlagt lovgivningen i England og Wales og er underlagt domstolene i England og Wales.

Canons europæiske projektorgaranti består af forskellige servicetilbud, og hvilke tilbud der gælder for dig afhænger af, hvor du befinder dig, hvilken projektor du har købt, og hvornår du har købt produktet. Der er følgende servicetilbud:


 • Return To Base-garanti
 • Udvidet projektorlåneservice

Alle Canon-projektorer, der er beregnet til køb inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS", primært EU, Island, Liechtenstein og Norge) samt Schweiz og Storbritannien – "Område", er omfattet af Canons europæiske projektorgaranti. Canon garanterer, at hvis den nye projektor viser sig at være defekt inden for den gældende garantiperiode, bliver fejlen løst uden beregning (vilkår og betingelser gælder – se nedenfor). Canons udvidede projektorlåneservice har yderligere territoriale og projektorbegrænsninger. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet om Canons udvidede projektorlåneservice nedenfor.

For eventuelle produkter uden for den gældende garantis vilkår eller periode og for skader eller reparationer, der ikke er dækket af garantien, findes der en betalt reparationsservice, som kan rekvireres ved at returnere projektoren til et autoriseret servicecenter.

Denne garanti er dit eneste retsmiddel, og hverken Canon eller dets datterselskaber eller andre europæiske projektorgaranti-medlemmer er ansvarlige for hændelige skader eller følgeskader for overtrædelse af enhver udtrykt eller underforstået garanti for dette produkt.

Den tidligere tilbudte 3 års udvidet projektorlampegaranti er udgået og er ikke længere tilgængelig. Besøg vores projektorkampagneside for at få yderligere oplysninger.

Vilkår og betingelser

Se alle vilkår og betingelser for alle garantityper ved at klikke på det relevante garantitilbud nedenfor –

Return To Base-garanti

Udvidet projektorlåneservice


Return To Base-garanti

Canon garanterer, at denne projektors hardware er i god driftsmæssig stand i garantiperioden. I tilfælde af at hardwaren bliver defekt inden for garantiperioden, ydes der hardwarereparationsservice uden beregning på autoriserede Canon-servicecentre i lande, der er omfattet af garantien.

Denne Return to Base-garanti gælder for Canon-produkter, der er bestemt for og købt inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt Schweiz og Storbritannien.

Denne gratis service kan kun ydes mod forevisning af den originale faktura/bon udstedt til slutkunden af sælgeren.

Canon forbeholder sig desuden ret til at udskifte den defekte projektor med en anden tilsvarende projektor, som har samme eller bedre kvalitet som det defekte produkt, i stedet for at reparere det defekte produkt.

1. Garantiperiode

Afhængigt af projektoren gælder denne garanti i 3 år eller 5 år fra købsdatoen (for nærmere oplysninger, se nedenfor). Derudover kan udvalgte modeller have brugsbegrænsninger. Alle lamper leveres med halvfems (90) dages garanti. Se fanen Berettigelse for at få mere at vide.

2. For at opnå garantiservice

Service under garantien er kun tilgængelig på Canons autoriserede servicecentre.

Eventuelle udgifter til sikker transport af projektor til og fra det autoriserede Canon-servicecenter afholdes af slutkunden. Hvis projektoren er flyttet til et land, der ikke er omfattet af Canons europæiske projektorgaranti, skal projektoren returneres til reparation i det land, hvor den blev købt med henblik på at være dækket af denne garanti.

3. Medlemmer af Canons europæiske projektorgaranti: Medlemmer af Canons europæiske projektorgaranti er de lande, hvor Return To Base-garantien kan indløses.

Kontakt det relevante europæiske projektorgaranti-medlem, hvis du har brug for yderligere oplysninger vedrørende denne garanti.

4. Begrænsninger

Denne garanti dækker ikke følgende:

- Forbrugsstoffer;
- Evt. relateret software;
- Sliddele (f.eks. skærm, optisk filter, lamper, luftfiltre) samt forbrugsstoffer og tilbehør (f.eks. objektiver, batterier, fjernbetjening, beslag osv.) anvendt sammen med dette produkt.
- Fejl opstået som følge af ændringer foretaget uden Canons godkendelse eller reparationer/ændringer/rengøring udført på et serviceværksted, der ikke er godkendt af Canon.
- Omkostninger forbundet med at et Canon-autoriseret servicecenter foretager tilpasninger eller ændringer af en projektor, der er nødvendige for landespecifikke tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder eller specifikationer eller andre omkostninger for at tilpasse projektoren som følge af specifikationer, der er ændret siden leveringen af produktet.
- Skade som følge af, at en projektor ikke er i overensstemmelse med nationale standarder eller specifikationer i et andet land end det land, hvor produktet blev købt.

Reparationsservice under garanti tilbydes ikke, hvis skaden eller fejlen skyldes:
- Forkert brug, overdreven brug, håndtering eller betjening af projektoren som omtalt i bruger- eller operatørmanualen og/eller relevante brugerdokumenter, herunder uden begrænsning, forkert opbevaring, tab, store rystelser, korrosion, snavs, vand eller sand.
- Skader forårsaget direkte af brugen af uoriginale reservedele, software og forbrugsstoffer (f.eks. lamper, objektiver eller batterier), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med din specifikke Canon-projektor bør være dokumenteret på emballagen, men sikres ved brug af originale Canon-reservedele, software og forbrugsstoffer, da disse er blevet testet. Du rådes til at kontrollere kompatibiliteten inden brug.
- Tilslutning af projektoren til udstyr, der ikke er godkendt til tilslutning af Canon.
- Uhensigtsmæssig emballering af projektoren, når den returneres til Canons autoriserede servicecenter.
- Ulykker eller katastrofer eller forhold uden for Canons kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vand, brand, offentlige uroligheder og uhensigtsmæssig ventilation.

Reparationer under denne garanti omfatter ikke periodiske eftersyn eller andre standard projektorvedligeholdelsestjenester.

5. Andet

Reparationsservice kan blive forsinket, når den udføres uden for det oprindelige købsland, hvor produktet enten endnu ikke sælges i det pågældende land eller sælges i et landespecifikt design. Derfor er visse reservedele til projektoren muligvis ikke på lager i landet for reparationen.

Canon påtager sig intet ansvar for eventuelle andre krav, herunder, men ikke begrænset til, tab af optagelsesmedier og tab af data osv., som ikke udtrykkeligt er angivet i denne garanti.

Ved returnering af projektoren til service under garantien skal produktet pakkes forsvarligt, forsikres og købsbevis og en beskrivelse af fejlen skal vedlægges.


Udvidet projektorlåneservice

 1. 1. Den udvidede projektorlåneservice tilbydes i den relevante garantiperiode, ud over Return to Base-garantien, til berettigede XEED- og LX-projektorer, som blev købt den 30. november 2021 eller før. Modeller, der er købt efter denne dato, er kun omfattet af Return to Base-garantien. Servicen giver slutkunden en låneprojektor ved reparation udført under garantien i henhold til disse særlige vilkår og betingelser.

 2. 2. Canon tilbyder låneprojektorer på anmodning af slutkunder, der er i besiddelse af denne garanti eller deres sælgere, inden for Canons standard lånebetingelser, som er fastsat heri. Disse vilkår anses for accepteret af slutkunden efter accept af låneprojektoren.

 3. 3. Slutkunder eller deres sælgere skal sikre, at hvert lånte element returneres i samme stand som leveret, og de er ansvarlige for eventuelle tab, skader på eller tyveri af lånt udstyr og kan blive pålagt at tilbagebetale Canon for reparation eller udskiftning. Slutkunder eller deres sælgere anbefales at overveje at tegne en passende forsikring, som dækker alt lånt udstyr.

 4. 4. Servicen dækker kun XEED- og LX-projektorer (inklusive medicinske modeller, undtagen tilpassede enheder). Du kan få flere oplysninger ved at se fanen Berettigelse. Servicen kan ikke overføres til andre projektorer, og der tilbydes ikke alternativer i form af penge.

 5. 5. Dette tilbud er kun gældende for produkter, der er bestemt til import og salg af Canon i EU-lande samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. For at kunne gøre brug af den udvidede projektorlåneservice, skal projektoren være købt i et af disse lande.

 6. 6. Den udvidede projektorlåneservice er kun tilgængelig i følgende omfattede lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

 7. 7. For at gøre brug af denne udvidede projektorlåneservice, skal købsbevis kunne forevises. Canon forbeholder sig ret til at afvise gratis garantiservice (eller til at yde udvidet projektorlåneservice), hvis de relevante dokumenter ikke foreligger, eller hvis oplysningerne er ufuldstændige eller ulæselige.

 8. 8. Den udvidede projektorlåneservice kan initieres af enten slutkunden eller den sælger, der installerede produktet.

 9. 9. Alle anmodninger om brug af denne service skal ske ved en opringning til den lokale Canon Helpdesk

 10. 10. En Canon Helpdesk-repræsentant vil muligvis bede om yderligere oplysninger for at fastslå årsagen til fejlen, inden der udleveres et låneprodukt.

 11. 11. 'Næste dag’ betyder, at låneprojektoren, hvor det er muligt, vil blive leveret dagen efter låneanmodningen, hvis anmodningen er indgivet før kl. 11:00, og to dage efter en sådan anmodning er modtaget efter kl. 11:00, i weekender og på helligdage.

 12. 12. Slutkunden eller sælgeren skal sørge for indlevering af den defekte enhed, så snart låneprojektoren er modtaget.

 13. 13. Slutkunden eller sælgeren er ansvarlig for, at den lånte projektor returneres til Canon, inden 5 dage efter at den reparerede enhed er returneret.

 14. 14. Under normale omstændigheder vil alle forsendelsesomkostninger blive dækket af Canon.

 15. 15. Canon er ikke ansvarlig for fjernelse og geninstallation af den oprindelige projektor eller låneenheden.

 16. 16. Disse vilkår og betingelser og tilbuddet heri er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med de gældende love i England og Wales, og eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med den udvidede projektorlåneservice falder ind under de engelske og walisiske domstoles ikke-eksklusive domsmyndighed.