Arbejdsplads – politikker og bedste fremgangsmåder på arbejdspladsen

Vi stræber efter at være en fair og etisk korrekt virksomhed, og vi anerkender det afgørende bidrag, som vores medarbejdere yder til virksomhedens succes og bæredygtige økonomiske vækst. Vi stræber efter at være den foretrukne arbejdsgiver inden for vores sektor, og vi tilbyder en sikker arbejdsplads med fair arbejdsprincipper. Vi forventer til gengæld, at vores medarbejdere og leverandører følger vores politikker og procedurer for at sikre, at vi overholder relevante love og bestemmelser og optræder ansvarligt.

Medarbejdere
Vi har 17.000 medarbejdere i Europa, Mellemøsten og Afrika. Vi har paneuropæiske politikker og procedurer, hvor dette er muligt i henhold til gældende lokal lov og lokale forhold. Disse politikker og procedurer støtter vores indsats for at sikre ensartede ansættelsesbetingelser og forventninger.

Medarbejderdialog

Medarbejderudvikling og anerkendelse

3 Selfs (San-Ji)

Diversitet og kulturel bevidsthed

Principper på arbejdspladsen

Politikker

Medarbejderdialog

Picture_banner_footprintVi gennemfører undersøgelser om medarbejderengagement på 16 sprog via en uafhængig ekstern organisation. Spørgsmålene omfatter, hvor gode ledere er til at motivere og holde medarbejderne informeret, om medarbejderne synes, at Canon er en god arbejdsplads, og om medarbejderne oplever Canon som en socialt ansvarlig virksomhed. Cirka 70 % af medarbejderne deltager løbende i undersøgelsen, og forretningsområder og afdelinger udarbejder handlingsplaner for de identificerede forbedringsområder.

Vi har startet et treårigt program, der skal gøre medarbejderne mere direkte engagerede i at udvikle vores virksomhed. Se flere oplysninger i vores bæredygtighedsrapport.

I løbet af Océ-integrationsprocessen gennemførte vi en spørgeundersøgelse i de første lande, der gennemgik integrationsprocessen, for at se, hvad der gik godt, og hvad der kunne forbedres. Medarbejdernes besvarelser blev derefter brugt til uddannelse og handlinger, der blev anvendt i processen i de efterfølgende lande.

Medarbejderrepræsentanter inviteres også til at deltage i Canons europæiske rådgivningskomite. Komiteen består af repræsentanter fra Canons medarbejderstab og ledelse, som udveksler oplysninger og holdninger på europæisk niveau om den aktuelle status og fremtidige fremgang for Canon Europa.

Afhængigt af lovgivningen i de lande, hvor vi opererer, kan medarbejdere være organiseret i fagforeninger og deltage i overenskomstforhandlinger, hvor dette er relevant. Vi stræber efter at have en løbende dialog og kommunikation med vores medarbejdere.

  Til toppen

Medarbejderudvikling og anerkendelse

Nye medarbejdere deltager i et introduktionsforløb, som er skræddersyet til deres jobfunktion. Vi yder support til ledere for at sikre, at alle nye medarbejdere modtager både de påkrævede virksomhedsoplysninger og jobspecifikke informationer som en del af deres introduktionsprogram.

Det er vores politik, at alle medarbejdere skal have mindst én formel medarbejderudviklingssamtale med deres nærmeste chef om året. I forbindelse med denne måles præstationen i forhold til mål og færdigheder ved brug af et standardmålesystem.

Der udarbejdes en personlig udviklingsplan og et kursusforløb. Dette er tilgængeligt via forskellige uddannelsesmuligheder, herunder Canon Academy, som tilbyder online-kurser og mentorordninger. Vi anerkender medarbejderbidrag på forskellige måder, herunder gennem priser for lang tjeneste og vores 3 Selfs-priser.

Der findes etablerede klageprocesser, som medarbejderne kan benytte efter behov i overensstemmelse med lokale lovbestemmelser. Tilsvarende findes der klart formulerede sanktionsprocedurer for uacceptable præstationer og adfærd i overensstemmelse med gældende lokale love.

  Til toppen

3 Selfs (San-Ji)

San-Ji-ånd eller "3 Selfs" udtrykker de standarder for personlig adfærd, som vi forventer, at vores medarbejdere efterlever i overensstemmelse med Canons etiske regelsæt. 3 Selfs-priser uddeles på nationalt og regionalt niveau kvartalsvist og årligt som opfordring til og anerkendelse af tre typer adfærd:

• Selvmotivation: At tage initiativ og være på udkig efter løsninger

• Selvplanlægning: Effektiv personlig planlægning og organisering

• Selvbevidsthed: At være bevidst om, hvordan dine handlinger og ord påvirker andre

  Til toppen

Diversitet og kulturel bevidsthed

Diversitet er en grundpille for Canon, som understøtter vores filosofi om, at alle mennesker arbejder sammen for et fælles bedste. Fordi vi opererer i så mange forskelligartede lande og områder, gennemgår alle vores medarbejdere kurser i diversitet. Det hjælper alle med at forstå og sætte pris på personers, kulturers og vores virksomheds forskelligartethed.

Der er ansat flere end 50 forskellige nationaliteter i vores europæiske hovedkvarterer, hvilket afspejler vores multikulturelle struktur. Virksomhedens bestyrelse består af otte forskellige nationaliteter.

Få mere at vide om vores fokus på diversitet.

  Til toppen

Principper på arbejdspladsen

Ingen diskrimination: Vi accepterer ikke diskrimination på baggrund af etnisk tilhørsforhold, køn, religion, social baggrund, handicap, politisk overbevisning eller seksuel orientering. Vi accepterer ikke nogen form for chikane.

Sundhed og sikkerhed: Vi skaber et sikkert arbejdsmiljø og tilbyder relevant uddannelse til medarbejdere, som arbejder inden for farlige områder eller med farlige kemikalier. Vi opfordrer medarbejderne til at finde en passende balance mellem arbejde og fritid.

Whistleblower: Vi har et rapporteringssystem, som kan benyttes af alle medarbejdere til anonym rapportering af formodede mistænkelige forhold.

Etisk regelsæt: Alle medarbejdere forventes at overholde Canon-koncernens etiske regelsæt. Dette regelsæt angiver de standarder, vi forventer af dem, fra beskyttelse af fortrolige oplysninger til forbud mod krænkende adfærd, f.eks. chikane.

Ansættelsesforhold: Disse varierer i henhold til lokale love og fremgangsmåder og omfatter bl.a. regler om barsel og forældreorlov, overtid og almindelig arbejdstid.
 
Menneskerettigheder og børnearbejde: Canon respekterer alle vores medarbejderes menneskerettigheder. Se Canon Inc.'s indkøbspolitik og vejledning til leverandører om menneskerettigheder, børnearbejde og etisk korrekte, fair og sociale virksomhedsprincipper. Canon Europe has a Supplier Code of Conduct, which forms part of our General Purchase Terms & Conditions, and we ask our suppliers to comply with the specific standards of conduct as a minimum.Picture_UNGC logo

Canon Europa har underskrevet FNs Global Compact (januar 2014), og forpligter sig dermed til de 10 universelt accepterede principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Miljøbevidsthed: Vi uddanner alle vores medarbejdere i miljøbevidsthed gennem introduktionsforløb og obligatoriske online-kurser, som kan hjælpe dem med at forstå den vigtighed, som vi tillægger reduktionen af vores miljøpåvirkning, og hvordan dette stemmer overens med deres jobfunktion. Få mere at vide om vores miljøaktiviteter.

Få mere at vide om vores ledelsesaktiviteter.

  Til toppen

Politikker

Medarbejderne kan bidrage til Canons indsats for at være en fair og etisk korrekt virksomhed ved at overholde vores politikker.

Gaver/underholdning: Medarbejdere er forpligtet til at overholde vores politik om udveksling af gaver og underholdning.

Antibestikkelse/-korruption: Medarbejdere er forpligtet til at overholde vores politik om antibestikkelse og -korruption.

Sociale medier: Vores mediepolitik har retningslinjer for medarbejdernes ansvarlige brug af sociale medier for at beskytte Canons omdømme og vores varemærke.

Brug af ICT: Vores ICT-politik udstikker klare retningslinjer for acceptabel og forbudt brug af virksomhedens it-ressourcer for at beskytte vores netværk mod skadelig software.

Fair konkurrence: Alle medarbejdere deltager i et obligatorisk kursusforløb, og vi har et netværk af nationale juridiske rådgivere, som rådgiver om dette emne.

Få mere at vide om Canons politikker om økonomi og ledelse.

Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2013

  Til toppen

spacer
					image
Samfund
Regional indsats
Lokal indsats
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report