Batteridirektiv – batteriaffald

Som producent og importør af batterier deltager Canon i genvindingsordninger for udtjente batterier og akkumulatorer i de EU-medlemsstater, hvor vi opererer. Vi lever også op til vores forpligtelser om at rapportere og finansiere indsamling og behandling af batterier.

Batteridirektiv
EU's direktiv om batterier og akkumulatorer og batteri- og akkumulatoraffald (2013/56/EF) ("Direktivet") blev vedtaget i 2008 og gælder for alle EU's medlemsstater. Det har til formål at fremme genvinding af udtjente batterier og akkumulatorer for at reducere deres påvirkning på miljøet.

Vores kunder kan returnere udtjente batterier fra deres Canon-produkter til et kommunalt indsamlingssted eller et registreret indleveringssted.

Oplysninger til kunder – EU og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Nedenstående symbol angiver, at batterier og akkumulatorer, som indgår i produktet, skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald i henhold til Direktivet og gældende lokale krav.

Batterisymbol

Et kemisymbol under ovenstående symbol betyder, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetal (kviksølv, kadmium eller bly) i en koncentration, som overstiger den tilladte grænse i henhold til Direktivet.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Brugere af batterier og akkumulatorer skal benytte den tilgængelige indsamlingsordning til returnering, genvinding og behandling af batterier og akkumulatorer.

Hvis et Canon-produkt indeholder ikke-udtagelige batterier, er hele produktet omfattet af EU's WEEE-direktiv om elektrisk og elektronisk affald og skal indleveres til et autoriseret indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald. Indsamlingsstedet træffer de relevante foranstaltninger med henblik på genvinding og behandling af produktet, herunder batterierne.

Kundernes deltagelse i indsamlingen og genvindingen af batterier og akkumulatorer er vigtig for at minimere de mulige sundhedsmæssige og miljømæssige påvirkninger fra stoffer som indgår i batterier og akkumulatorer.

EU har forskellige indsamlings- og genvindingsordninger for batterier og akkumulatorer. Du kan få flere oplysninger om tilgængelige genvindingsordninger for batterier og akkumulatorer i dit område ved at kontakte kommunen, renovationsmyndighederne eller det lokale renovationsselskab.

spacer
					image
Virksomhed
WEEE-direktiv
REACH-regulativet
ISO 9001
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report