Canon-erklæring vedr. REACH-regulativ EC No 1907/2006

Juli 2017

REACH-regulativet EC No 1907/2006 trådte i kraft den 1. juni 2007 med det formål at forbedre den måde, hvorpå kemikalier, kemiske produkter og artikler¹ administreres i Europa.

I overensstemmelse med Canon-koncernens principper om miljømæssig ansvarlighed har vi valgt en proaktiv tilgang for at sikre løbende overholdelse af alle vores REACH-forpligtelser.

Meddelelse om særligt problematiske stoffer (SVHC)
Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer under Artikel 59 i REACH blev først offentliggjort den 28. oktober 2008 og opdateres cirka hvert halve år. Den aktuelle kandidatliste kan ses på webstedet for Det Europæiske Kemikalieagentur.

Canons forsyningskæde er underlagt vores strenge Grønne indkøbsprogram, og vi beder vores leverandører udlevere omfattende information om tilstedeværelsen af stoffer, herunder særligt problematiske stoffer, i de produkter, der leveres til os. Vi opdaterer jævnligt vores leverandørundersøgelse for at afspejle ændringer i international lovgivning, der kan berøre vores produkter (dvs. elektriske og elektroniske produkter), herunder ændringer i kandidatlisten.

Som producent og leverandør af artikler, er vi forpligtede under Artikel 33 i REACH til at kommunikere oplysninger om tilstedeværelsen af særligt problematiske stoffer over en grænseværdi på 0,1 % på vægtbasis. Hvis ny information bliver tilgængelig og nødvendiggør yderligere tiltag, vil vi informere vores kunder hurtigst muligt via dette websted.

Canons artikelerklæring
De nedenstående stoffer kan forekomme i Canon-artikler i mængder, der overskrider grænseværdien:


Navn på stof CAS/EC -nummer Artikel Anvendelse
Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) 117-81-7 PVC-kabler Blødgørere
Borsyre 10043-35-3/11113-50-1 Fotopapir Tværbindinger
Disodium tetraborat, vandfri 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Dele til absorbering af restblæk Fotopapir Brandhæmmer Tværbindinger


Sikkerhedsdataark (SDS)
Vi leverer Sikkerhedsdataark (SDS) til slutbrugere af vores blæk, tonere og service-kemikalier for at oplyse om sikker brug og bortskaffelse gennem forsyningskæden.

Brug nedenstående links til at få adgang til SDS:

For Canon-produkter: https://msds.canon-europe.com/
For Océ-produkter: http://oce.com/products/support/

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte CEU-Reach@canon-europe.com.

Du kan finde flere oplysninger om REACH på webstedet for Det Europæiske Kemikalieagentur.

Ansvarsfraskrivelse
Canon har givet alle informationer i denne erklæring efter bedste vidende på det tidspunkt, hvor de blev udarbejdet. Denne erklæring er kun beregnet som information. Canon leverer disse informationer uden nogen former for garantier, hverken udtalte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier med et bestemt formål. Canon garanterer ikke, at indholdet er fejlfrit.


¹ Artikel som defineret i REACH-regulativet EC No 1907/2006

spacer
					image
Virksomhed
WEEE-direktiv
Batteridirektiv
ISO 9001
Bæredygtighed
Miljø
Samfund
Forretninger
Priser
Bæredygtighedsrapporter
Canon Europe sustainability report